نیرو و انواع آن قسمت ۲

نیرو و انواع آن قسمت ۲

اگر یک فضاپیما به فضاهای دور دست سفر کند. ممکن است به جایی برسد که دیگر تقریباً بر آن هیچ نیروی جاذبه ای واد نشود، یعنی در حالت بی وزنی قرار بگیرد. اما در چنین حالتی این فضاپیما همچنان جرم دارد و ذرات سازنده آن پابرجا هستند.نیروی الکتریکی:
۱) پسر بچه ای موهای تمیز و خشک خود را شانه می زند ولی به جای آنکه موهای او مرتب شود. موهای او به دنبال شانه کشیده می شود و موها نامرتب تر می شوند.
۲) پسر بچه ای شانه را به خرده های کاغذ روی میز نزدیک می کند. خرده های کاغذ جذب شانه می شوند.
۳) کودکی یک شانه پلاستیکی را به موهای خود مالش می دهد و آن را به باریکه آب نزدیک می کند، باریکه آب جذب شانه می شوند.
چه عاملی باعث این اتفاقات شده است.
۱) نامرتب بودن موهای پسر بچه

۲) خرده های کاغذ جذب شده به شانه

۳) انحراف باریکه آب

این پدیده به علت وجود نیروی الکتریکی است.
وقتی دو جسم بر یکدیگر مالیده می شوند . بارهای الکتریکی در آنها به وجود می آید.
بارهای الکتریکی دو نوع هستند.
۱) بارهای منفی
۲) بارهای مثبت
شما چگونگی تشکیل بارهای الکتریکی را در سال سوم راهنمایی می خوانید.
الف: هرگاه دو جسم بارهای مشابه(+ و+) یا (- و-) به یکدیگر نزدیک شوند همدیگر را می رانند.
ب: هر گاه دو جسم با بارهای متفاوت (- و+) به یکدیگر نزدیک شوند یکدیگر را می ربایند.
نیروی مغناطیسی
اگر یک آهن ربا را در براده های آهن بغلطانید، براده ها بیش تر به دو سر آن می چسبند، این قسمت ها که خاصیت مغناطیسی قویتری دارند، قطب های آهن ربا نامیده می شود.


نکته: هر آهن ربا دو قطب دارد.
۱- قطب شمال یاب(N)
۲- قطب جنوب یاب(S)
دو قطب هم نام آهن ربا(N,N) یا (S,S) یکدیگر را می رانند.
دو قطب نا هم نام آهن ربا(S,N) یکدیگر را می ربایند.
توجه: در بوجود آمدن نیرو همواره دو جسم شرکت دارند و هر جسم به جسم دیگر یک نیرو وارد می کند.
قوانین حرکت:
برای اولین بار توسط نیوتون مورد بررسی قرار گرفت. به همین دلیل به قوانین نیوتون در حرکت معروف شده
و شامل ۳ قانون است.
قانون سوم نیوتن بیان می کند:
هرگاه جسم اول به جسم دوم نیرویی وارد کند. جسم دوم هم به جسم اول نیرویی وارد میکند. مساوی نیروی اول اما در خلاف جهت آن. یا به عبارت دیگر در مقابل هر کنشی ، واکنشی وجود دارد مساوی اما در جهت مخالف آن.
دو نیروی کنش و واکنش:
۱) مساوی ، هم راستا و در دو جهت مخالف هستند.
۲) بر هر دو جسم اثر می کند.
۳) همزمان به وجود می آیند و همزمان از بین می روند.

توجه: اگر بخواهیم چیزی را به سمت شمال حرکت دهیم، باید جهت نیروی ما به سمت شمال باشد.
اگر بخواهیم چیزی را به سمت غرب حرکت دهیم، باید جهت نیروی ما به سمت غرب باشد.
جهت نیرو را می توان از روی موارد زیر تعیین کنیم.
۱) نتیجه ی تاثیر نیرو بر جسم.
۲) تغییری که در شکل جسم به وجود می آید.
۳) تغییری که در حرکت جسم به وجود می آید.
اندازه گیری نیرو:
قبل از آنکه بخواهیم نیرو را اندازه بگیریم، بهتر است با مفهوم جرم کاملاً آشنا شویم.
شما در دوره ابتدایی ؛ با مفهوم جرم تا حدودی آشنا شده اید. ما آن را به طور کامل توضیح می دهیم.
تعریف جرم:
جرم مقدار ماده تشکیل دهنده یک جسم است.
جرم یک جسم به دو عامل بستگی دارد:
۱) تعداد ذره های سازنده آن ماده
هر چه تعداد ذره های سازنده ماده بیش تر باشد، جرم نیز بیش تری است.
۲) جرم هر ذره
هر چه جرم هر ذره سازنده بیشتر باشد، جرم نیز بیشتر می شود.
وسیله اندازه گیری جرم:
ترازو
انواع ترازو:
۱) ترازوی دو کفه ای معمولی
۲) ترازوی دو کفه ای دقیق آزمایشگاهی
۳) ترازوی سه اهرمی : در این نوع ترازو به جای قراردادن وزنه برای اندازه گیری جرم، از حرکت دادن سه وزنه که روی سه میله مدرج قرار گرفته اند. استفاده می شود.
۴) ترازوی آشپزخانه
۵) باسکول (برای اندازه گیری جرم اجسام بسیار سنگین)
۶) ترازوهای دیجیتال
واحد اندازه گیری جرم:
۱) کیلو گرم (kg)
۲) گرم: (g)
برای اندازه گیری جرم های کوچک از واحد گرم استفاده می شود.
نکته: هر یک کیلو گرم ، ۱۰۰۰ گرم است.
۳) تُن:
برای اندازه گیری جرم های بسیار بزرگ از واحد تن استفاده می کنیم.(هر یک تن، ۱۰۰۰کیلو گرم است.) واحد های اندازه گیری را به راحتی می توان به یکدیگر تبدیل کرد.
نکته: اگر بخواهیم کیلو گرم را به گرم تبدیل کنیم باید عدد مورد نظر را در ۱۰۰۰ ضرب کنیم .
مثال: ۵ کیلو گرم چند گرم است؟

نکته: اگر بخواهیم گرم را به کیلو گرم تبدیل کنیم باید عدد مورد نظر را بر ۱۰۰۰ تقسیم کنیم.
مثال:۵۰۰ گرم چند کیلو گرم است؟

نکته: هر چه جرم جسم بیش تر باشد، آن جسم سنگین تر است یعنی نیروی جاذبه زمین بر آن بیش تر است.
وزن(W) :
نیروی جاذبه ای است که از طرف زمین بر جسم وارد می شود.
واحد اندازه گیری وزن:
نیوتن(N)
وسیله اندازه گیری :
نیروسنج
یک نیوتن مقدار نیرویی است که از طرف زمین به یک جسم ۱۰۰ گرمی وارد می شود.

زمین به هر یک کیلوگرم از جرم جسمی نیرویی معادل۱۰ نیوتن وارد می کند.
در واقع می توان گفت که در روی سطح زمین وزن یک جسم(بر حسب نیوتن) از نظر عددی تقریبا ده برابر جرم آن (بر حسب کیلو گرم) است.
Top